polskienglishdeutsch

Regulamin strony Ecola.com.pl

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE NA STRONIE

3. WYMAGANIE TECHNICZNE

4. OBOWIĄZKI KLIENTA

5. ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY

6. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT lub USŁUGĘ

7. DOSTAWA

8. REKLAMACJE

9. MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Strona Internetowy www.ecola.com.pl promuje gry tradycyjne i prowadzi ich sprzedaż za pośrednictwem systemu kontaktowego, kontaktu mailowego lub telefonicznego.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.  Strona Internetowa dostępna pod adresem internetowym www.ecola.com.pl jest  prowadzona i zarządzana przez Kochel spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców  prowadzonym przez  Krajowy Rejestr Sądowy.  Dane spółki:  KRS  0000435488, NIP 8961531903,  REGON 021981906.  Adres: ul. Wrzosowa  21, 55 – 080 Kąty Wrocławskie, adres e-mail: gry@ecola.com.pl lub konrad.kochel@gmail.com. Telefon kontaktowy: + 48 509 800 616.

1.2. Regulamin kierujemy do klientów indywidulanych jak i instytucjonalnych czyli do osób fizycznych i osób prawnych.

1.3. Dane osobowe przetwarzane są w ramach działalności niniejszej strony zgodnie z zasadami prywatności zawartymi w tym regulaminie i prawem polskim. Podawanie tych danych jest dobrowolnym działaniem. Każda osoba tak prawna jak i fizyczna ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Definicje:

Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dzień kalendarzowy – zwykły dzień pracujący lub dzień wolny od pracy.

Złożenie zamówienia – wysłanie zapytania o produkt z podaniem danych personalnych kupującego, typu towaru i ilości, jaką kupujący chce zakupić. Zapytanie można wysłać formularzem zawartym na podstronach produktowych poszczególnych produktów w zakładce „złóż zamówienie” lub mailowo albo telefonicznie np. poprzez wysłanie wiadomości sms.

Zamówienie – wyrażenie chęci zakupu usługi lub produktu założone za pomocą formularza składania zamówienia „złóż zamówienie” lub drogą mailową lub telefoniczną prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży.

Zapytanie o produkt – wysłanie pytania o dostępność danego produktu opisanego na naszej stronie w katalogu gier poprzez formularz zawarty pod zakładką „zapytaj o produkt” lub drogą mailową albo telefoniczną.

Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Produkt – dostępna do zakupienia rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa sprzedaży – umowa, której celem jest wymiana dóbr i usług za obowiązujące środki płatnicze lub inne dobra i usługi między klientem a sprzedawcą.

Regulamin – regulamin niniejszej strony internetowej, czyli zbiór zasad i norm określających działanie strony i współdziałanie firmy ją prowadzącej z klientami. 

Strona internetowa – witryna prezentująca odpowiednio opracowane treści przedstawione w formie elektronicznej udostępniona pod adresem internetowym: www.ecola.com.pl.

Administrator strony, sprzedawca – Kochel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.

Usługobiorca – (1) osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE NA STRONIE:

2.1. Formularz zamówienia „Złóż zamówienie” – formularz ten działa po kliknięciu w zakładkę „Złóż zamówienie” pojawiają się pola do uzupełniania, w których klient wpisuję swoje dane: imię nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu a także klient przekazuje informacje ile egzemplarzy danej gry chce zamówić. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia „Złóż zamówienie” jest nieodpłatna.

2.2. Formularz zapytania o produkt „Zapytaj o produkt” formularz umożliwiający zapytanie o dostępność lub możliwość uzyskania wybranego produktu z strony, na której był on opisany. Po kliknięciu w zakładkę „Zapytaj o produkt” pojawiają się pola do uzupełniania, w których klient wpisuję swoje dane: imię nazwisko, adres e-mail, numer telefonu a także pole do wpisania treści zapytania. Usługa ta jest nieodpłatna.

2.3. Formularz kontaktowy – formularz umożliwiający kontakt klientów za pomocą naszej strony. W ramach formularza uzupełnia się dane: imię i nazwisko, e-mail, telefon i wpisuje się treść informacji do przekazania. Usługa ta jest nieodpłatna.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE: Wymagania techniczne do korzystania z strony komputer, laptop lub inne urządzenie umożliwiające dostęp do Internetu i wyświetlanie treści multimedialnych, przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari.

4. OBOWIZKI KLIENTA: Klient korzystając z strony internetowej powinien przestrzegać prawa w tym praw autorskich i własności intelektualnej i nie naruszać dóbr osobistych innych osób lub instytucji. Klient powinien wprowadzać dane prawdziwe, czyli zgadzające się ze stanem faktycznym. Zakazuje się przekazywać treści wulgarnych lub mających charakter spamu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania naruszające prawo i powyższe zasady.  

5. ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY.

5.1. Umowa sprzedaży między klientem, a sprzedawcą zostaje zawarta poprzez złożeniu przez klienta zamówienia i potwierdzenia akceptacji warunków sprzedaży.

5.2. Cena produktu na stronie internetowej jest podana w walucie złoty polski i zawiera ewentualne podatki. O łącznej cenie zamówienia uwzgledniającej ewentualne dodatkowe koszty przesyłki lub ewentualne zniżki lub dodatkowe produkty dodane nieodpłatnie klient jest informowany w mailu zwrotnym lub telefonicznie przykładowo drogą wiadomości sms.

5.3. Po złożeniu zamówienia sprzedawca przesyła wiadomość zwrotną o otrzymaniu zamówienia. W wiadomości zwrotnej zawarte są informacje o łącznej cenie zamówienia uwzgledniającej ewentualne dodatkowe koszty przesyłki lub ewentualne zniżki lub dodatkowe produkty dodane nieodpłatnie, klient jest poinformowany o możliwych sposobach płatności i potwierdzenia woli zakupu. 

Potwierdzenie zakupu przebiega poprzez dokonanie przelewu lub przesłanie informacji drogą mailową lub telefoniczną, że akceptuje się warunki sprzedaży.

W razie braku towaru klient jest o tym informowany w wiadomości zwrotnej i przekazana zostaje informacja o ewentualnym spodziewanym czasie uzupełnienia zapasów i przekazania towaru klientowi lub o towarach mogących zastąpić brakujący towar i rabatach z tego wynikających.

5.4. Klient jest zobowiązany uiścić opłatę za zakupiony towar i usługi we wskazany sposób lub przekazać bezzwłocznie informacje o rezygnacji z zamówienia.

5.5. W przypadku odebrania towaru nieopłaconego klient jest zobowiązany zwrócić towar i pokryć koszty wysyłki lub uiścić bezzwłocznie wymaganą płatność. 

6. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT lub USŁUGĘ. 

6.1. Możliwe sposoby płatności.

A) Płatność przelewem na rachunek bankowy:

Bank: CITI Bank Handlowy w Warszawie.

Numer rachunku: 69103000190109853000441686.

B) Płatność przy odbiorze. Klient ponosi dodatkowe koszty naliczane przez firmę świadczącą tego typu usługi:

Poczta polska: opłata dodatkowa zależna odwagi paczki min. 5,88 PLN.  

Kurier PATRONSERVICES: opłata dodatkowa w wysokości 3,5 PLN.

C) Płatność gotówką przy zakupie towaru bezpośrednio u pracowników lub właścicieli firmy.

6.2. Termin płatności: Płatność należy dokonać bezzwłocznie, jeśli ona ma być potwierdzeniem zawarcia umowy. Jeżeli klient pisemnie potwierdził zawarcie umowy, pieniądze na konto firmy powinny zostać przelane do 7 dni roboczych.

7. DOSTAWA.

7.1. Dostawa produktów i usług dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za jej granicami.

7.2. Dostawa Produktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzona w następujące sposoby:

A) Pocztą Polską

B) Kurierem – firma Patron Services.

C) Osobisty odbiór lub dostawa osobista przez pracowników firmy na terenie Krakowa.

7.3. Czas dostawy produktu do Klienta w zależności od formy przesyłki wynosi do 5 Dni Roboczych od dnia potwierdzenie zamówienia.

A) Poczta polska:

Paczka priorytetowa – do dwóch dni roboczych.

Paczka ekonomiczna – do 4 dni roboczych

List zwykły odbierany na poczcie – do 4 dni roboczych.

B) Kurier Patron Services - 1 lub 2 dni robocze.

8. REKLAMACJA PRODUKTU

8.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług lub sprzedażą produktów należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem formularzy zawartych na stronie, maila, listownie albo telefonicznie. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy opisać, czego dotyczy i jak doszło do tej sytuacji oraz dane osoby reklamującej. Jeśli klient lub użytkownik ma określone oczekiwania tyczące się rekompensaty za zaistniałą sytuacje związaną z reklamacje, to należy te oczekiwania opisać.

8.2. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu należy także złożyć reklamacje na ręce kuriera, który powinien mieć przy sobie odpowiedni arkusz reklamacyjny z jego firmy.

8.3. W przypadku wady produktu gwarantujemy wymianę produktu na niewadliwy lub zwrot kosztów zakupu.

8.4 Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia.

8.5. W wypadku, gdy w ramach działań związanych z reklamacją potrzebne będzie przesłanie produktu do Sprzedawcy, to ten pokrywa koszty przesyłki.

8.6. Odpowiedzialność sprzedawcy w stosunku do kupującego określają także oczywiście przepisy polskiego prawa a w ramach niego zwłaszcza kodeks cywilny i ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta w wypadku otrzymania produktu wadliwego z wadą fizyczną lub prawną określa powszechnie obowiązujące prawa, a szczególnie Kodeks Cywilny.

9. MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Klient w przypadku umowy zawartej na odległość ma prawo odstąpić od niej w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyn. Termin ten liczy się od momentu potwierdzenia zamówienia stanowiącego zarazem zawarcie umowy sprzedaży. Odstąpienie można złożyć poprzez formularze kontaktowe strony, mail, list pocztowy, telefonicznie. Klient w tej sytuacji i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów opisanych poniżej:

9.2. W wypadku skorzystania z sposobu dostawy Produktu innego niż najtańszy dostępny przez sprzedawcę. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów.

9.3. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu produktu sprzedającemu w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia odstąpienia od umowy. Konsument ponosi koszt zwrotu produktu. Konsument może umówić się na osobiste przekazanie towaru w wskazanym miejscu i czasie, jeśli będzie to możliwe dla sprzedającego.

9.4 Kupujący ponosi odpowiedzialność za zużycie produktu lub jego uszkodzenie wynikające z użytkowania wykraczającego poza konieczne sprawdzenie produktu: jego cech i działania.

9.5 W przypadku odstąpienia od umowy usługi, której przygotowanie na życzenie kupującego rozpoczęło się w czasie obowiązywania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, kupujący ponosi koszty przygotowania usługi. 

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1. Klienci instytucjonalni mogą uzyskać rachunki z wydłużonym terminem płatności sięgającym 21 dni kalendarzowych.

10.2. W ramach zamówienia ze strony podmiotu instytucjonalnego ceny są ustalane indywidualnie w zależności od wielkości zamówienia.

10.3. Przy zamówieniu hurtowym kupujący może wskazać dokładną datę, na jaką, chce otrzymać towar po umówieniu się ze sprzedającym.

10.4. Odbiorca jest zobowiązany po odbiorze towaru sprawdzić czy towar nie uległ uszkodzeniu podczas transportu przez firmę przewozową. W razie uszkodzenia jest zobowiązany przedstawić reklamacje firmie transportowej.

10.5. W razie przesłania produktu do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem lub między usługodawcą i usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane do rozsądzenia sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy, jedynie w przypadku nie możności uzgodnienia wspólnego zgodnego stanowiska wymienionych wcześniej podmiotów.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane poprzez stronę zawierane są w języku polskim.

11.2. Zmiana Regulaminu:

Firma Kochel sp. z o.o. Ma prawo do dokonania zmian Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich wprowadzenia. Dla umów zawartych przed zmianą regulaminu obowiązują poprzednie zapisy będące aktualnymi w dniu ich zawarcia.

11.3. W sprawach nieopisanych w regulaminie stosuje się prawo polskie.

11.4. W razie wystąpienia sporu w pierwszej kolejności podejmuje się rozmowy celem porozumienia się, co do sposób działania odpowiadający każdej ze stron sporu. 


25.02.2015 Kochel sp. z o.o. 

Konrad Kochel. 

Aktualności

V Podwawelskie Spotkanie z Grą Historyczną... stworzone dla Ciekawych świata.

Zapraszamy na V Podwawelskie Spotkanie z Grą Historyczną i Strategiczną stworzone nie tylko dla miłośników gier planszowych i historii, ale każdej osoby ciekawej świata i lubiącej dobrą zabawę. Będzię mozna odkryć wspaniałe dziedzictwo dawnych rozrywek. tradycyjne gry naszej marki z różnych epok i kultur: szachy Wikingów, Senet - Najstarsza gra Świata, Fortece Polską, średniowieczne warcaby i wiele innych. Będziemy grać w wiele gier historycznych. Będzie można poznać i pograć w historyczne gry strategiczne: Sukcesorzy Aleksandra Wielkiego Virgin Queen, Sekigahara, 1863 - pierwsza w Polsce gra o Powstaniu Styczniowym, Sciezki Chwały, Orzeł i Gwiazda,Zimna Wojna i wiele innych.  Kiedy i gdzie: Gramy w MDK Dom Harcerza od piątku 24.04.2015 do niedzieli 26.04.2015: piątek: 16.00 -24.00, sobota 10.00 - 24.00 i niedziela 10.00 - 16.00.   Zapraszamy. 

Więcej

Wieczór z grami libańskimi w Domu Bretanii w Poznaniu

Zapraszamy 27.03. (piątek) g. 18:00 Wieczór z tradycyjnymi grami libańskimi Szansa na zagranie w Tryktraka (prawdopodobnie najlepsza gra losowa świata), Alquerque (arabska poprzedniczka warcabów), Królewską Grę w Dwadzieścia Pól, Senet (najstarsza gra świata), Damę (Warcaby Tureckie) czy w Mancalę (gra w poruszanie kamieni) przy herbacie libańskiej. http://www.dombretanii.org.pl/pl/item_194.html   Fundacja Poznań Ille-et-Vilaine Dom Bretanii Stary Rynek 37 61-772 Poznań POLSKA

Więcej